Praktiske oplysninger

Alt hvad der er godt at vide om STU

 • Praktik på STU

  Hvis du overvejer en STU på CSV Vejle, så kan du komme i praktik inden. Det kan være en hel uge, tre dage eller en enkelt dag. Det er gennem UU-vejleder, at en aftale om praktik bliver lavet.
  Sammen med dig laver vi et skema, så du kan prøve at være med, ligesom hvis du gik på STU.
  Når du har været i praktik, bliver der skrevet en praktikevaluering, som sendes til din UU-vejleder.
  Vi kan arrangere transport til praktik efter aftale.

 • Transport

  Buskørsel til og fra STU en mulighed, hvis det i forbindelse med visitationen er vurderet, at du ikke selv kan komme frem og tilbage. Det er CSV Vejle, som står for at tilmelde de unge til kørslen, og Kørselskontoret, som står for transporten.
  Inden start på STU sender vi et brev med spørgsmål omkring kørslen, så vi kan få ønskerne koordineret med Kørselskontoret.
  Hvis der er enkeltstående afbud om morgenen f.eks. på grund af sygdom, så skal den unge eller forældre/pårørende selv sørge for at meddele det til HB Care (tlf. 70 70 50 43). Husk også at give besked til kontoret.
  Hvis der er ændringer som er permanente, skal du ringe til vores kontor (tlf. 76 81 55 55).

  Kørselskontoret sammensætter ruter, og eleverne kører flere sammen. Tidspunkt for afhentning er op til 10 minutter før og efter den aftalte tid.
  For nogle elever kan der være ekstraordinære behov, som betyder, at de skal have solokørsel.

  Unge som selv kan køre eller tage bussen, har ret til kørselsgodtgørelse, hvis der er over 11 km hver vej til uddannelsesstedet. Godtgørelsen gælder den billigste transportform, og hvis det er offentlig transport, skal Rejsekortet bruges eller CSV kan bestille et Pendlerkort.

 • Sygdom eller fravær

  Hvis du er syg, så skal du ringe til vores kontor på tlf. 76 81 55 55. Så får din kontaktperson besked.

  Der kan laves særlige aftaler med kontaktperson. Så er det den aftale du følger.

  Fravær som er kendt aftaler du med din kontaktperson.

 • Medicin

  Vi opbevarer medicin forsvarligt både i låst / ulåst skab og evt. på køl. Det er udelukkende det relevante personale, som håndterer medicinen.
  Vi må kun give den type medicin og i den mængde, som står på medicinkort (lægens anvisning fra Fælles Medicinkort (FMK)). Når medicin er givet, kvitteres på medicinseddel med dato, tid og initialer. Ændring af medicinhåndtering og medicindosering overleveres udelukkende skriftligt.
  Vi har uddannet en medicinfaglig medarbejder, som tjekker den opbevarede medicin og medicinsedler, og som personalet kan sparre med.

   

 • Samtykke

  Når den unge starter på STU, vil vi gerne have mulighed for at udveksle oplysninger og kommunikere med f.eks. bosted, praktiksteder m.m.
  Det kan handle om medicin, særlige behov og andre væsentlige oplysninger.
  Vi vil også gerne kunne tage billeder og video og bruge dem i undervisningen, på infotavler, på hjemmeside og lukkede grupper på internettet.
  Hvis den unge er under 18 år, skal samtykket gives af forældre/pårørende/værge.
  Over 18 år kan den unge selv give samtykke.
  Erklæring om samtykke kan når som helst trækkes tilbage.
  https://csv.vejle.dk/kontakt/rettigheder/  

 • Kontaktperson

  Alle unge på STU får en kontaktperson.
  Kontaktpersonens funktion er at skabe sammenhæng i uddannelsens indhold for den unge, koordinere med forældre/pårørende/bosted og informere om, hvordan det går med den unge på uddannelsen.
  Kontaktpersonen sørger også for at vejlede omkring beskæftigelse- og uddannelsesmuligheder og for samarbejde med UU-vejleder omkring den unge.

 • Kontaktbog

  I nogle af vores STU-grupper bruges en fysisk kontaktbog, som bruges til kommunikation på tværs af STU, hjem og bosted. Kontaktbogen er til for den unge og den unges trivsel.
  Kontaktbogen er et tilbud til den unge, hvilket betyder at den unge har ret til ikke at ville modtage en kontaktbog.
  I kontaktbogen er en samtykkeerklæring sat ind forrest i bogen, hvor der står, hvad den unge / forældre/ pårørende/ værge har givet tilladelse til må tilføjes i kontaktbogen.   
  Beskrivelser i kontaktbogen handler om, hvad den unge har lavet i løbet af dagen på STU. Fra hjemmet eller bosted kan f.eks. beskrives hændelser, som kan påvirke skoledage

 • IT – computere, iPads, Smartphones m.m.

  Den unge må gerne medbringe egen computer, smartphone eller andet. Hvis der er brug for at låne en computer, stiller STU’en den til rådighed. Opkobling er på Vejle Kommunes internet.
  Adgang er personlig og via Uni Login.
  Vi bruger IT som en integreret del af undervisningen. Vi har adgang til forskellige online platforme. Vi bruger App-Writer på computer og telefon.

 • UU møder

  En gang om året inviterer UU-vejlederen til opfølgningsmøde. Her deltager den unge, UU-vejleder, kontaktperson og forældre/pårørende og evt. sagsbehandler og andre ressourcepersoner.
  På mødet evalueres den unges mål med uddannelsen. Målene er skrevet i forløbsplanen. Der er både personlige, sociale og faglige mål.
  På mødet aftales, om nye mål skal opstilles, og hvad der særligt skal være fokus på i den næste periode.

 • Økonomi

  Når den unge fylder 18 år, er der mulighed for at få uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp søges online i jobcentret tidligst 14 dage før den unge fylder 18 år.
  Den unge må gerne have fritidsarbejde ved siden af STU og tjene op til 24.000,- kr. om året uden at blive modregnet.
  Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler omkring ferie. Spørg sagsbehandler i jobcentret om det.
  Der er ikke mulighed for at få SU.

 • Efter STU

  På tredje år af STU holdes udslusningsmøde. Her er der fokus på en god og sikker overgang og hjælp videre efter endt uddannelse.
  12 måneder inden afslutning påbegyndes arbejdet med den unges ressourcepapir, hvor funktionsniveau, støttebehov m.m. beskrives. Senest 3 måneder inden afslutning af STU, skal der være en plan for forløbet efter STU.
  Efter STU kan den unge f.eks. fortsætte i jobcenterforløb, arbejde på særlige vilkår eller i beskyttet beskæftigelse (hvis den unge er pensionsafklaret).
  For de unge, hvor der er et uddannelses- eller beskæftigelsesperspektiv i det ordinære system, planlægges forløb i den retning.

 • Ferie

  STU på CSV vejle følger Vejle Kommunes ferieplan for folkeskolerne.
  Det betyder at Morgenpasning og Ungeklubben er lukket de dage, hvor der ikke er undervisning på STU.
  Ferieplanen kan ses her:
  https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-og-uddannelse/skole-og-sfo/om-folkeskolerne/ferie-og-fridage/

 • Samarbejde og kommunikation

  STU er den unges ungdomsuddannelse.
  En del af en STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, hvorfor forældrenes rolle er en anden og mere tilbagetrukket end i grundskolen. 

  Som udgangspunkt er der et møde om året med den unge, kontaktlærer, UU-vejleder, uddannelsesleder og forældre.
  På tredje år er der to  møder - et 12 måneder før afslutning og et 3 måneder før afslutning.

  Det der planlægges og gennemføres i dagligdagen er med udgangspunkt i de mål og beskrivelser, der ligger på eleven i forløbsplanen og evt. andre beskrivelser.

  Kommunikationen omkring dette foregår mellem personale, elev og evt. UU-vejleder.
  De didaktiske beslutninger og ændringer i dagligdagen træffes af teamet, og der kommunikeres direkte med eleven/holdet.
  Ved særlige skolearrangementer orienteres hjemmet. 

  Vi opfordrer til, at eleverne ikke kontaktes i undervisningstiden. Det forstyrrer den unge og holdet. 

 • Kontakt

  Kontoret 76 81 55 55

  Mail: CSV@vejle.dk