STU grupper

Læs om vores forskellige STU grupper

 • STU Brejning - multiple funktionsnedsættelser

  Multigruppen i Brejning varetager undervisning af elever med multiple funktionsnedsættelser.

  Der er mellem 5- 8 unge i gruppen.

  De unge er ofte kørestolsbrugere og har oftest intet talesprog. De kommunikerer derfor via IPad, Tobii, Roll Talk eller andre teknologiske kommunikationshjælpemidler. Nogle anvender tegn til tale og Board Maker symboler.

  Nyeste IT teknologi anvendes i alle relevante sammenhænge.                               
  De unge har brug for hjælp til personlig pleje, spisning og forflyttelser.

  Den unge har et tæt samarbejde med kontaktlæreren, som dagligt støtter op om såvel personlige, sociale og praktiske problemstillinger, og som kontinuerligt guider den unge i forhold til at opnå optimale muligheder i livet.

  Undervisningstilbuddet har fokus på kommunikation, motorik/sansning, musik og sang samt ungdomsliv med fester og fælles arrangementer med bosteder og de unge fra STU Solsikkevej. Undervisningen er emneorienteret. 

  Der er faste ugentlige undervisningsaktiviteter som musik og tur ud af huset. Der er mulighed for svømning i perioder.

  Ud over almindelig undervisning arrangeres der heldagsture og evt. aftenarrangementer. 

  Al undervisning tilrettelægges ud fra den unges individuelle uddannelsesplan, som udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU og den unge og forældrene i fællesskab.

  Nogle unge bor hjemme hos forældrene. De fleste bor på de omkringliggende bosteder f.eks. Skansebakken eller Spurvetoften. De unge befordres med taxi til og fra uddannelsesstedet eller personalet henter / bringer eleverne.

  Unge, forældre og uddannelsesvejleder, der overvejer STU Brejning, er altid velkomne på besøg.

  Der kan arrangeres praktikdage inden evt. start på STU Brejning.

 • STU Brejning autismespektrum forstyrrelse

  Autismegruppen i Brejning er en afdeling som varetager undervisningen af elever med svær autisme, og/eller elever som profiterer af tydelige, faste og rolige rammer. Kendetegnet for vores elevgruppe er, at de som oftest har massive udfordringer på det sociale samspil, og derfor har brug for tæt personalestøtte. Vi lægger stor vægt på at styrke elevernes kommunikation – både verbalt og som alternativ supplerende kommunikation.  Al undervisning tilrettelægges individuelt, og foregår primært i eget rum 1:1.

  Der laves fælles undervisning i det omfang eleverne magter, og hvor det er med til at understøtte social og/eller faglig læring.

  Vores tilgang til eleverne er inspireret af Low arousal, og vi lægger stor vægt på at skabe et stressfrit rum for den enkeltes læring og udvikling.

  Vi har fysiske rammer, som tilgodeser den enkelte elevs behov for skærmning, men som samtidig også inviterer til at interagere med deres omverden.

  Al undervisning tilrettelægges ud fra den unges individuelle uddannelsesplan, som udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning og den unge og forældrene i fællesskab.

  Nogle unge bor hjemme hos forældrene. De fleste bor på de omkringliggende bosteder. De unge befordres med taxi til og fra uddannelsesstedet eller personalet henter / bringer eleverne.

  Unge, forældre og uddannelsesvejleder, der overvejer STU Brejning, er altid velkomne på besøg.

  Der kan arrangeres praktikdage inden evt. start på STU Brejning.

 • Q Klassen

  Q klassen er for unge, som trives i et struktureret og genkendeligt undervisningsmiljø med faste daglige rutiner og som har brug for støtte og hjælp i de fleste daglige rutiner: undervisning, spisning, fællesskab i pauser, sociale aktiviteter, påklædning, hygiejne og medicin.

  De unges funktion er nedsat som følge af udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse, hjerneskade eller andre udviklingsforstyrrelser.

  Der er mellem 8 og 12 elever i gruppen.

  Al undervisning tilrettelægges individuelt og ud fra den unges mål i forløbsplanen, som er udarbejdet i et samarbejde mellem den unge, forældre og UU-vejleder. Kontaktlæreren indgår i et tæt samarbejde med forældre, samt eventuelt personale på bosted omkring daglig trivsel, udviklingspotentiale og målsætninger.

  Enkelte af de unge har primært undervisning en-til-en i eget lokale og deltager i mindre grad i den fælles undervisning . Andre unge har en skærmet plads, og deltager mere i undervisning og fællesskabet på eget initiativ.
  De fleste unge kan være sammen i en større gruppe og deltager i undervisning og pauseaktiviteter med støtte og guidning.

  Enkelte af de unge har sparsomt eller ingen talesprog og kommunikerer derfor med Tegn Til Tale, Boardmaker eller kommunikationsprogrammer på iPad, telefon eller andet.

  I undervisningen har vi fokus på Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK), bevægelse /idræt, musik m.m. I løbet af året er der forskellige arrangementer i klassen (f.eks. bowlingtur, fællesspisning).

  Vi evaluerer undervisningen løbende på teammøder og reviderer og tilpasser den i takt med elevens udvikling.

  Praktik er ofte aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104) på Karriereværkstedet/Bakkevænget.

  De fleste af de unge bor stadig hjemme. Undervejs i STU forløbet flytter en del af de unge på et bosted.

  Det er almindeligt at unge i Q-klassen benytter taxakørsel til uddannelsesstedet.

 • V Klassen

  V-klassen er for unge som trives i et struktureret og genkendeligt undervisningsmiljø med faste daglige rutiner, der løbende revideres og tilpasses i takt med elevens udvikling. 

  Det er unge med en funktionsnedsættelse som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller specifikke udviklingsforstyrrelser.

  Der er typisk mellem 8 og 12 elever i gruppen.

  Al undervisning tilrettelægges individuelt og ud fra den unges mål i forløbsplanen, som er udarbejdet i et samarbejde mellem unge, forældre og uddannelsesvejleder. Kontaktlæreren indgår i et tæt samarbejde med forældre, samt eventuelt personale fra bosted, omkring daglig trivsel samt udviklingspotentiale og målsætninger.

  I klassens dynamiske ungdomsmiljø vægtes både sociale og faglige fællesskaber højt. Den unge støttes og guides i at udvikle sin relationelle kompetence.
  I ungdomsmiljøet i klassen finder vi det værdifuldt, at eleven oplever deres udgangspunkt respekteret og mødes med en anerkendende tilgang. Trivsel og tryghed er fundamentet for udvikling og læring.

  I undervisningen er der fokus på personlig udvikling, selvstændighed, samt udvikling og styrkelse af livsduelighed gennem arbejdet med omverdensforståelse og viden omkring elevens nærmiljø.

  Det faglige arbejde er rettet mod, at eleven udvikler handlekompetencer til at møde hverdagens udfordringer og derigennem opnå maksimal indflydelse i eget liv.

  Eksempelvis konkretiseres regning i arbejdet med pengekendskab, indkøbslister og budgetter og hvor dette, så vidt muligt, kobles med indkøb i lokale butikker.

  Undervisningen er afvekslende og bredt sammensat med kommunikation, bevægelse (idræt, svømning, gåture), samvær/samarbejde og færdigheder indenfor almindelig daglig levevis (ADL), madlavning, mm.

  På ugentlig basis veksles der mellem ture ud af huset og emnearbejder. Der arbejdes bl.a. med omverdensforståelse, herunder besøg på Borgerservice, ressourcecenter, rensningsanlæg, ture i naturen, på museer og meget mere.
  Besøg hos eleverne i hjemmet eller på bosted er en del af temaet om at flytte hjemmefra.

  På STU er der fokus på elevens fremtid og der tilrettelægges praktikforløb.
  Praktikkerne finder oftest sted i samarbejde med et af Karriereværkstedets tilbud om beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104). 

  V-klassen har både elever der er hjemmeboende og som er flyttet hjemme. Undervejs i STU forløbet flytter en del af de unge på et bosted.

  Transport mellem hjem og skole tilrettelægges efter den enkelte elevs behov og ressourcer.

 • Krystallen

  Krystallen er for unge, som trives i et undervisningsmiljø som er struktureret og genkendeligt. Dagligdagen er præget af faste rutiner, som det dog er muligt at bryde op. For de der har brug for mere tydelige rammer, er der skærmede pladser og individuelle aftaler for deltagelse.

  De unge skaber selv rum og rammer for fællesskab. Af og til er der brug for vejledning, så der er plads til alle.

  I Krystallen er der primært unge med en autismespektrumforstyrrelse eller andre specifikke udviklingsforstyrrelser som fx sprogvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder og ADHD. Der ses også udfordringer med angst, stress eller energiforvaltning.

  Der er mellem 12 og 15 unge i gruppen

  Den unge har et tæt samarbejde med kontaktlæreren, som dagligt støtter op om såvel personlige som sociale problemstillinger, og som kontinuerligt guider den enkelte i sine valg i forhold til at opnå optimale muligheder i livet.

  Krystallen er præget af et ungdomsmiljø og de unge interagerer med hinanden i både undervisning og pauser. 

  Der tilbydes kreative fag som billedkunst, Makerspace i Skibet, idræt/træning, svømning, musik m.m.
  Undervisningen er for nogens vedkommende mere fagligt rettet. Det kan være dansk, matematik, engelsk eller historie/samfund, it m.m.

  For alle elever indgår almindelig dagligdags levevis (ADL) i undervisningen. Det kan f.eks. være indkøb, pengeregning, madlavning, tøjvask og oprydning.

  Al undervisning tilrettelægges individuelt og ud fra den unges mål i forløbsplanen. Denne udarbejdes af UU vejleder og den unge og forældrene i fællesskab.

  Der kan etableres samarbejde med STU Flegborg, så en del af undervisningen kan foregå der.

  En del af undervisningen kan også etableres i samarbejde med CSV Erhverv, hvor der er fokus på at udvikle håndværksmæssige færdigheder, f.eks. pedelfunktioner.

  Ud over almindelig undervisning arrangeres der heldagsture, idrætsture og museumsbesøg m.m. Der er også tradition for at markere Halloween og jul i Krystallen. Nogle år tilbydes der også lejrture for de elever, der har et ønske om dette.

  Praktikforløb varierer fra ordinære arbejdspladser til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104).

  De fleste af de unge bor stadig hjemme. Undervejs i STU forløbet flytter en del af de unge i egen bolig (evt. med støtte) eller på bosted.

  Mange af de unge i Krystallen benytter taxakørsel til uddannelsesstedet. Enkelte tager selv bybus eller lignende.

 • CSV Erhverv

  De unge i CSV Erhverv er med funktionsnedsættelser som følge af autismespektrumforstyrrelse, specifikke udviklingsforstyrrelser (sprogvanskeligheder, indlæring, ADHD m.m.), funktionsnedsættelser af forskellig art og afledte problematikker med angst, stress, depression.

  De fleste unge bor hjemme ved start af STU - men flytter undervejs i egen bolig (evt. med støtte). 

  De fleste kører selv til uddannelsesstedet med bus, scooter, cykel eller andet.
  Denne gruppe har egen bygning med værksted og opholdsrum.

  Der er 6 – 10 elever i gruppen.

   CSV Erhverv retter sig mod unge, der efterspørger håndværksmæssige færdigheder inden for almindelige pedelfunktioner, og som ønsker støtte til deres personlige og sociale udvikling i samværet med andre mennesker.

   Det er hovedsageligt et praktisk tilrettelagt uddannelsestilbud for ”skoletrætte” unge.

  Der arbejdes med alle typer håndværksmæssige opgaver på CSV Vejles egne matrikler og med bestillingsopgaver fra andre institutioner.

  Personlig og social udvikling trænes med undervisningsaktiviteter i forhold til kundepleje, arbejdspladskulturer, leveregler m.m. og hensigtsmæssig kontaktmed andre mennesker og i praksis være rollemodeller for eleverne og anvise gode leveregler, værdier, moral og dannelse. 

  De unge skaber selv rum for fællesskab, når rammerne er givet. De skal af og til ledes på vej og hjælpes med at sætte grænser overfor hinanden.
  Alle de kendetegn, der er ved et ungdomsmiljø, er til stede her.

  Der er brug for vejledning og fælles drøftelser, for at få fællesskabet til at fungere.

   Enkelte elever deltager i f.eks. dansk- eller matematikundervisning sammen med Krystallen.

  CSV Erhverv tilbyder også fodbold / idræt / svømning og undervisning i almindelig dagligdag levevis (ADL) og forberedende teoriundervisning til kørekort.
  Ud over almindelig undervisning arrangeres der f.eks. caféaftener, heldagsture, idrætsture (deltagelse i Specialskolernes Landsidrætsstævne) og lejrture indenlands og udenlands for de elever, der har et ønske om dette.

   Praktikforløb på ordinære arbejdspladser er typisk i denne gruppe.

   

  Hvordan arbejder CSV Erhverv med de unge mennesker?

  • Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs ressourcer og aktuelle faglige og personlige og sociale niveau
  • Vi skaber et trygt miljø med strukturer og trygge rammer og gode relationer
  • Vi bygger videre på de succeser, som eleverne allerede har opnået
  • Via succesoplevelser fagligt, socialt og personligt styrker vi den enkelte elevs selvværd og skaber mod til at lære nyt
  • Vi arbejder med at gøre eleverne mere psykisk robuste, så de føler, at de har en værdi og føler sig rummet i ”normal-samfundet”
  • Vi arbejder med selvværd, selvkontrol og selvforståelse
  • Vi har en positiv tilgang til eleverne og drager omsorg for eleverne
 • STU Flegborg

  På STU Flegborg er unge med en funktionsnedsættelse som følge af autismespektrumforstyrrelse, specifikke udviklingsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser.

  Der er mellem 16 og 24 unge på Flegborg, og de er typisk lidt ældre i denne gruppe end i de øvrige STU grupper.

  Kontaktlæreren støtter/ guider den unge i personlige og sociale problemstillinger og sparrer med de unge omkring uddannelse, fritid, beskæftigelse m.m.

  For de unge, som har brug for mere tydelige rammer, findes der skærmede pladser og der laves individuelle aftaler for deltagelse.

  De unge skaber selv rum for fællesskab, når rammerne er givet. De skal af og til ledes på vej og hjælpes med at sætte grænser overfor hinanden.

  Alle de kendetegn, der er ved et ungdomsmiljø, er til stede her. Derfor er brug for vejledning og fælles drøftelser.

  Undervisningsmiljøet er struktureret og dagligdagen styres af skemaet, som dækker over en periode. Der er typisk 4 perioder på et skoleår.

  Undervisningen er i mindre hold. Der tilbydes faglig undervisning i dansk, matematik og engelsk både på basisniveau og med mulighed for prøve på AVU (Almen Voksenuddannelse) i samarbejde med VUC (Campus Vejle).

  Samfundsviden, historie og debat med fokus på dannelse er en del af skemaet.

  Der tilbydes også Kreativt (design, billedkunst  - der er et samarbejde med Makerspace i Skibet), bevægelse / træning, musik m.m.

  For alle indgår almindelig dagligdags levevis i undervisningen. Det kan være madlavning, rengøring m.m. 

  Ud over almindelig undervisning arrangeres der caféaftener, heldagsture, idrætsture og lejrture for de elever, der har et ønske om dette.

  Praktikforløb på ordinære arbejdspladser er typisk. 

  De unge bor i egen lejlighed (evt. med støtte), bosted eller hjemme. De unge, som bor hjemme, flytter ofte i løbet af STU tiden.

  De unge på Flegborg tager selv offentlig transport. Enkelte benytter i perioder taxakørsel til uddannelsesstedet. 

 • Personale

  Personalet på STU er lærere og pædagoger med viden og uddannelse indenfor specialundervisning / specialpædagogik.

  Derudover har vi Social- og Sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere.

 • Adresser og kontakt

  STU Brejning
  Brejning Østergade 12
  Brejning
  7080 Børkop

  STU Flegborg
  Flegborg 13 B
  7100 Vejle

  Q Klassen
  V Klassen
  Krystallen 
  CSV Erhverv
  Solsikkevej 6
  7100 Vejle

  Hvis du gerne vil på besøg, så kontakt os på telefon 76 81 55 55 eller mail csv@vejle.dk