Vejle Kommunes oplysninger om STU

Oplysninger om STU jf. § 3 a i lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

 • Videre overgang efter STU

  I Vejle Kommune er der et tæt samarbejde mellem UU vejledningen, STU stedet, jobcentret og myndighedsafdelingen i forbindelse med afslutning og videre overgang efter STU.

  Jobcenter deltager som minimum i UU møder på STU stedet 12 måneder og 3 måneder før afslutning af STU. Myndighedsafdelingen orienteres og deltager i møderne, hvis det er relevant, men forholder sig altid til de forhold, der ligger i deres regi.

  Der er enighed om, at samarbejdet skal være af en sådan kvalitet, at den unge mærker mindst muligt til overgangen:
  - En succesfuld praktik i STU kunne videreføres i regi af jobcentret._
  - Praktikbeskrivelser på STU ligger så tæt op af jobcentrets funktionsbeskrivelser, som det er muligt, så den unge er som minimum delvist afklaret, når STU slutter.
  - Proces i forhold til evt. førtidspension eller fleksjob igangsættes så tidligt, det er muligt.
  - Andre forhold vedr. bolig, fritid, støtte m.m. undersøges og igangsættes efter vurdering.

 • Visitationsudvalg

  Vejle Kommunes visitationsudvalg til STU består af repræsentanter fra:
  Børne og Ungeforvaltningen (Uddannelse & Læring, Vejles Unge Vejledning,  Tværgående Center for Børn og Unge (TCBU), Familie- og Handicapafdelingen)
  Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltning (Jobcenter)
  Velfærdsforvaltningen (Myndighedsafdelingen)
  Fagpersoner fra forskellige forvaltninger.

 • Uddannelsesstedets forpligtigelse i forhold til lov og kvalitetsaftale

 • Proces for visitation til STU

 • Målgruppevurdering

 • Ønske om alternativt uddannelsessted

  STU loven § 2 b:
  Den unge kan foreslå et uddannelsessted som al-ternativ til de uddannelsessteder, kommunalbestyrelsen har givet tilbud om. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde den unge dette alternative uddannelsessted, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  1)
  Fra 1. januar 2025: Uddannelsesstedet er registreret på Børne- og Undervisningsministeriets portal, jf. § 3 b, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at tilbyde den unge det alternative uddannelsessted, på betingelse af at uddannelsesstedet inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist registrerer sig på denne portal.
  2)
  Kommunalbestyrelsen vurderer efter dialog med den unge, at det tilbud, uddannelsesstedet kan give den unge, matcher den unges behov, ønsker og interesser samt behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud.
  3)
  Prisen for det alternative tilbud overstiger efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke i uforholdsmæssig grad prisen for kommunalbestyrelsens tilbud.
  4)
  Uddannelsesstedet indebærer ikke efter kommunalbestyrelsens vurdering efter dialog med den unge en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge.