Vejle Kommunes oplysninger om stu

Oplysninger om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (stu)

 • Målgruppen til stu

  Stu er for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke, hvis du får bevilget specialpædagogisk støtte.

  Uddannelsesinstitutionerne er forpligtede til at være opmærksomme på mulighederne for at yde dig specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i de ordinære ungdomsuddannelser eller fleksibel og individuel tilrettelæggelse af undervisningen i den forberedende grunduddannelse (FGU).

  Stu henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre unge med:

  • udviklingshæmning
  • svære bevægelseshandicap
  • multiple funktionsnedsættelser
  • autisme
  • ADHD
  • psykiske lidelser
  • erhvervet hjerneskade

  Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at du er i målgruppen for stu, men alene, at du ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om du modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

  Du kan få tilbuddet om stu efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil du fylder 25 år.

 • Hvad er stu?

  Uddannelsen er 3 år og den er tilrettelagt ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.
  Det du gerne vil bliver lavet til mål for uddannelsen, og det er dem du skal arbejde på at nå.

  Formålet er at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer, samt få færdigheder til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. 

  Uddannelsen er gratis for dig. Uddannelsen er ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension, hvis du i øvrigt er berettiget til dette efter de gældende regler og er over 18 år.

 • Proces for visitation til stu i Vejle Kommune

  Du skal snakke med din UU-vejleder, der skal vurdere, om du er i målgruppen. Såfremt du er i målgruppen, skal der laves indstilling til stu visitationsudvalget, som efterfølgende beslutter, om du skal tilbydes en stu.

  I samarbejde med dig og eventuelt dine forældre (altid, hvis du er under 18 år) indsamler din UU-vejleder relevante dokumenter og I beskriver i stu indstillingen dine forventninger til uddannelsen, dine faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik mv.

  Fokus er på, om du tilhører målgruppen for stu, og desuden taler du med din UU-vejleder om, hvilke stu uddannelsessteder, der kan arbejde sammen med dig om det som du har brug for hjælp til. I denne proces besøger du relevante steder. Som udgangspunkt skal du have mulighed for at vælge mellem flere forskellige tilbud og din UU-vejleder taler med dig om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for dig. Hvor du kommer til at tage din STU, afhænger af dine støttebehov, dine ønsker og visitationsudvalgets vurdering. Din UU-vejleder kan fortælle mere om de forskellige steder og muligheder.

  I særlige tilfælde kan der kun gives tilbud om et stu uddannelsessted, hvis det vurderes, at du har brug for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og at kun ét stu uddannelsessted matcher dine behov uden, at det indebære en urimelig lang befordrings- eller ventetid for dig. I denne individuelle og konkrete vurdering indgår både faglige og økonomiske hensyn.

  Hvis du er utilfreds med visitationsudvalgets afgørelse over målgruppevurdering, tilbud om stu uddannelsessted, har du mulighed for at kontakte Klagenævnet for Specialundervisning:

  Link til Klagenævnet for Specialundervisning

 • Visitationsudvalg i Vejle Kommune

  Vejle Kommunes visitationsudvalg til stu består af repræsentanter fra:
  Børne og Ungeforvaltningen (Uddannelse & Læring, Vejles Unge Vejledning,  Tværgående Center for Børn og Unge (TCBU), Familie- og Handicapafdelingen)
  Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltning (Jobcenter)
  Velfærdsforvaltningen (Myndighedsafdelingen)
  Fagpersoner fra forskellige forvaltninger.

  Der foretages løbende visitationer, og hovedparten visiteres med opstart på stu i august.

 • Uddannelsesstedet opgaver under stu

  Stu uddannelsesstedet og Vejle Kommune (her repræsenteret af din UU-vejleder) indgår aktivt i samarbejdet med dig om, at du bliver støttet ud fra aftalte punkter i din forløbsplan. Forløbsplanen beskriver, hvilke elementer, du skal arbejde med og have støtte til at arbejde med under stu’en.

  Der er opfølgning på 1. år omkring 12 uger efter start for at sikre, at din uddannelse går som aftalt. Som oftest er den telefonisk, dog kan der også afholdes møde, enten virtuelt eller fysisk, hvis dette vurderes relevant. Desuden holdes en revidering inden 1. år er gået. Du er velkommen til at tage dine forældre, støtteperson eller en anden med, som du er tryg ved.

  Ligeledes er der en revidering i løbet af 2. år. Fokus er at evaluere, hvilke mål der er nået i forløbsplanen, hvilke der fortsat arbejdes med og eventuelt hvilke nye mål, der skal arbejdes med. Udover opfølgning på forløbsplanen starter arbejdet med at lægge en plan for, hvad der skal ske, når din stu slutter. I denne proces udarbejdes et ressourcepapir, der beskriver, hvad du har af ressourcer samt udfordringer og hvorledes relevante samarbejdspartnere kan bidrage til en plan.  Du er også her velkommen til at tage dine forældre, støtteperson eller en anden med, som du er tryg ved.

  3. års revidering omhandler, udover opfølgning på forløbsplanen, også sammen med dig at afklare, hvad der skal ske, når din stu er slut. Her bruger vi ressourcepapiret som hjælp. Du er velkommen til at tage dine forældre, støtteperson eller en anden med, som du er tryg ved.

  Hvis der opstår udfordringer i samarbejdet undervejs i dit forløb, taler din UU-vejleder med uddannelsesstedet om det, så I kan få løst dem.

  Kvalitetsaftale: Vejle Kommune har en overordnet kvalitetsaftale med dit stu uddannelsessted, hvor opgaverne er beskrevet.     

  1. januar 2025 skal alle stu uddannelsessteder være registreret i Undervisningsministeriets portal over stu uddannelsessteder.

 • Videre overgang efter stu

  I Vejle Kommune er der et tæt samarbejde mellem UU vejledningen, stu stedet, jobcentret og myndighedsafdelingen i forbindelse med afslutning og videre overgang efter stu.

  Jobcenter deltager som minimum i UU møder på stu stedet 12 måneder og 3 måneder før afslutning af stu. Myndighedsafdelingen orienteres og deltager i møderne, hvis det er relevant, men forholder sig altid til de forhold, der ligger i deres regi.

  Der er enighed om, at samarbejdet skal være af en sådan kvalitet, at den unge mærker mindst muligt til overgangen:
  - En succesfuld praktik i stu kunne videreføres i regi af jobcentret._
  - Praktikbeskrivelser på stu ligger så tæt op af jobcentrets funktionsbeskrivelser, som det er muligt, så den unge er som minimum delvist afklaret, når stu slutter.
  - Proces i forhold til evt. førtidspension eller fleksjob igangsættes så tidligt, det er muligt.
  - Andre forhold vedr. bolig, fritid, støtte m.m. undersøges og igangsættes efter vurdering.

  Ved afslutning af stu'en får du udleveret et uddannelsesbevis, der indeholder en beskrivelse af de mål, du har opnået og udviklingen af dine kompetencer under stu.
  Stu er ikke adgangsgivende til andre uddannelser.